Oznámení o zahájení nabídkového řízení

Obchodní společnost Thermal Pasohlávky a.s., IČO: 277 14 608, DIČ: CZ27714608, se sídlem Pasohlávky č. p. 1, PSČ 691 22, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4822, na základě rozhodnutí svých akcionářů oznamuje tímto zahájení nabídkového řízení na prodej strategických pozemků v lokalitě Pasohlávky, které jsou ve vlastnictví společnosti a jsou určené zejména k výstavbě lázeňského resortu. Tento projekt je v souladu s územním plánem obce Pasohlávky, je k němu zpracována územní studie a projektový záměr.

Konkrétně jde o tyto pozemky (dále jen „pozemky“)

 • části pozemků p.č. 3163/590,
 • části pozemků p.č. 3163/591,
 • 3163/595,
 • části pozemků p.č. p.č. 3163/596,
 • č. 3163/754
 • č. 3163/778

vše v k.ú. Mušov

 • č. 5767,
 • č. 5768,
 • č. 5769,
 • č. 5772

vše v k.ú. Pasohlávky

Celková rozloha pozemků je cca 222.647 m2.

Thermal Pasohlávky tímto zveřejňuje zahájení nabídkového řízení, jehož cílem je najít kupujícího, který nabídne nejvyšší nabídkovou cenu za pozemky a současně splní další podmínky, které jsou podrobně specifikovány v podmínkách nabídkového řízení.

Lhůta pro předložení nabídek do nabídkového řízení začíná dnem 1.8.2018 a končí 1.10.2018 ve 12:00 hod.

Podmínky nabídkového řízení jsou všem volně ke stažení níže na této stránce, přičemž každý zájemce může požádat o zaslání souboru příloh zasláním emailu na adresu informace@thermalpasohlavky.cz, který bude obsahovat identifikaci zájemce, definici odpovědné osoby a kontaktní údaje na tuto odpovědnou osobu. V případě zájmu je možné pro zájemce zorganizovat prohlídku pozemků na místě.

Zájemci o koupi pozemků berou na vědomí zejména, že:

 • Thermal Pasohlávky může zrušit nebo jakkoliv změnit svůj záměr vypsat nabídkové řízení kdykoli, a to i bez udání důvodu
 • Vyjádření zájmu o poskytnutí informací ze strany zájemce nezakládá žádné právo na koupi pozemků ani na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s vyjádřením zájmu, prohlídkou pozemků, analýzou podkladů apod.
 • V případě, že v průběhu lhůty pro předložení nabídek, dojde k doplnění nebo jakékoliv změně podstatné pro zájemce, bude toto neprodleně zveřejněno na webu zadavatele, registrovaným zájemcům bude informace zaslána na jejich kontaktní email.

Upřesnění podmínek nabídkového řízení č.1

3.9.2018 bylo zveřejněno a rozesláno upřesnění, kterým se upravují podmínky prodeje nemovitých věcí. Konkrétně jde o vyjmutí menší části pozemku č. 3163/595 z prodeje, čímž se mění celková výměra prodávaných pozemků a s tím související minimální kupní cena Nemovitostí. Detailní informaci se můžete stáhnou na níže uvedeném odkazu včetně geometrických plánů.

Upřesnění podmínek nabídkového řízení č.2

24.9.2018 bylo zveřejněno a rozesláno upřesnění, kterým zadavatel informuje zájemce o záležitostech souvisejících se zřízením služebností sítí viz čl.5 návrhu kupní smlouvy. Detailní informaci se můžete stáhnou na níže uvedeném odkazu.

Upřesnění podmínek nabídkového řízení č.3

24.9.2018 bylo zveřejněno a rozesláno upřesnění, kterým zadavatel informuje zájemce o možné úpravě Smlouvy o složení a užití jistoty. Detailní informaci se můžete stáhnou na níže uvedeném odkazu.